Tanie bilety lotnicze. Kompleksowa obsługa podróży dla firm. Promocje lotnicze. Tanie linie lotnicze. Bezkosztowa rezerwacja, ceny biletów lotniczych.

Wylot
Data wylotu

Powrot
Data powrotu
Typ lotu:

Dorośli/Dzieci/Niemowlęta
+/- 3 dni


Kontakt

Regulamin przewozów lotniczych

Warunki przewozów lotniczych

DEFINICJE

 • BAGAŻ: rzeczy osobiste Pasażera towarzyszące Pasażerowi podczas podróży.
 • BAGAŻ PODRĘCZNY: bagaż, który nie został zarejestrowany i który pozostaje pod opieką Pasażera przez cały czas podróży.
 • BAGAŻ REJESTROWANY: bagaż znajdujący się pod opieką PrzewoĽnika, dla którego PrzewoĽnik wydał przywieszkę bagażową oraz potwierdzenie nadania.
 • IATA: Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (International Air Transport Association) www.iata.org
 • KARTA POKŁADOWA: dokument zezwalający na wejście na pokład samolotu.
 • KOD PRZEWO¬NIKA: znaki identyfikujące przewoĽnika lotniczego.
 • NIEMOWLĘTA: dzieci, które do dnia podróży nie ukończyły 2 lat.
 • PASAŻER: osoba wymieniona w planie podróży/potwierdzeniu lub na kuponie lotu przechowywanym w bazie danych PrzewoĽnika wydawanym przez PrzewoĽnika po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
 • PRZEWO¬NIK: przewoĽnik jest to firma lotnicza posiadająca świadectwo przewozu lotniczego oraz koncesję wydaną przez ULC.
 • PRZYWIESZKA BAGAŻOWA: dokument umieszczony na bagażu rejestrowanym Pasażera, wydawany wyłącznie w celu jego identyfikacji.
 • TARYFY: zasady stosowania opłat, jak również zasady, warunki, koszty i opłaty administracyjne za usługi świadczone przez PrzewoĽnika.
 • TERMIN ODPRAWY: określony przez PrzewoĽnika przedział czasu, w którym Pasażer musi zakończyć wszelkie formalności związane z odprawą oraz odebrać kartę pokładową.
 • ZAŁOGA: Upoważniony personel wymieniony na dokumencie lotu, tj.: piloci, personel pokładowy, stewardzi i stewardesy, obsługa techniczna, ochrona.
 • SDR: Jest to międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy od 1970.

CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

 • Celem funkcjonowania systemu jest udostępnienie klientom możliwości zarezerwowania biletu lotniczego i wykupienia go.
 • Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja regulaminu.

UŻYWANIE SERWISU

 • Można używać strony wyłącznie w celu zrobienia rezerwacji bądĽ wykupienia biletu.
 • Wszelkie prawa są zastrzeżone.

TARYFY

 • PrzewoĽnik zastrzega sobie prawo do zmiany Taryf.
 • Pracownicy, usługodawcy i agenci PrzewoĽnika zobowiązani są do stosowania Taryf.

ROZKŁAD LOTÓW

 • PrzewoĽnik zastrzega sobie prawo do zmiany godzin odlotów i przylotów podanych w rozkładzie lotów.

OŚWIADCZENIA KLIENTA

Klient oświadcza że:
 • Zapoznał się z regulaminem
 • Jest osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobą prawną.
 • Posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi / danymi ujawnionymi w odpowiednich rejestrach oraz prawdziwymi danymi osobowymi pasażera.
 • wyraża lub nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z póĽniejszymi zmianami).

REZERWACJA I PRZYDZIAŁ MIEJSC

 • Pasażerowie mogą dokonywać rezerwacji przez Internet, telefon a także fax.
 • Pasażer zobowiązany jest do przekazania przewoĽnikowi odpowiednich danych kontaktowych.
 • Pasażerowie mogą zmieniać daty oraz godziny wylotów, a także imię i nazwisko pasażera najpóĽniej do 24 godzin przed wylotem (jeżeli nie jest to inaczej ustalone w ofercie).
 • Pasażerowie o specjalnych potrzebach rodzice z małymi dziećmi wpuszczani są na pokład w pierwszej kolejności.
 • Pasażerowie, którzy w czasie wyznaczonym przez przewoĽnika nie stawią się do odprawy, nie zostaną przyjęci na pokład samolotu, a rezerwacja zostaje anulowana bez zwrotu kosztów.
 • Pasażer jest zobowiązany do poinformowania wystawcy o niepełnosprawności, ograniczności ruchowej i innych poważnych chorobach.

PODATKI I OPŁATY

 • Koszt biletu net nie zawiera podatków nałożonych przez władze państwa, ani innych organów zarządzających lotniskami.
 • W koszt przewozu nie jest wliczone ubezpieczenie na podróż, koszty te ponosi pasażer wg. stawek z chwili dokonywania rezerwacji.
 • Dodatkowe koszty i podatki zwykle są wyszczególnione w wydawanym pasażerowi planie podróży.

OCHRONA DANYCH

 • Pasażer przyjmuje do wiadomości, iż pewne dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, ew. dane dotyczące karty kredytowej) zostają ujawnione przewoĽnikowi w celu dokonania rezerwacji.
 • PrzewoĽnik może ujawnić dane pasażera odpowiednim władzom na ich żądanie.
 • PrzewoĽnik może ujawnić dane pasażera podmiotom świadczącym specjalne usługi na rzecz pasażera.
 • Dane osobowe Pasażera nie będą wykorzystywane w celach reklamowych bez jego zgody.
 • PrzewoĽnik nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z przekazania niepoprawnych danych osobowych Pasażera.

ODPRAWA ORAZ WEJŚCIE NA POKŁAD

 • Odprawa rozpoczyna się na 1,5 godziny przed planowanym odlotem i kończy się na 30 minut przed godziną odlotu.
 • W przypadku gdy pasażer nie dopełni obowiązku odprawy rezerwacja zostanie anulowana przez przewoĽnika bez prawa do zwrotu kosztów.
 • Pasażer przy odprawie musi okazać ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem jeżeli prawo na to zezwala, wraz z kodem rezerwacji bądĽ biletem, w przeciwnym wypadku pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład, a jego rezerwacja zostanie anulowana.
 • Pasażer powinien pojawić się w bramce wejściowej w czasie określonym przez przewoĽnika. Jeżeli pasażer tego nie zrobi PrzewoĽnik odmówi przewozu Pasażera.

KONTROLA GRANICZNA, ODPRAWA CELNA I KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Warunkiem wykonania podróży zagranicznej jest poddanie się kontroli granicznej, w niektórych przypadkach również w podróżach krajowych. W przypadku gdy Pasażer odmówi poddania się kontroli PrzewoĽnik anuluje rezerwację (bez prawa do zwrotu kosztów) i Pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu.
 • Pasażer jest zobowiązany do poddania się kontroli przez funkcjonariuszy organów państwowych, personel portu lotniczego lub PrzewoĽnika
 • Pasażer może być obecny przy kontroli bagażu, jeżeli zezwala na to prawo Kraju Przywozu.
 • PrzewoĽnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z kontroli lub z powodu niespełniania przez pasażera wymogów takiej kontroli.

DOKUMENTY PODRÓŻY

 • Pasażer przed podróżą jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów podróży.
 • Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania prawa obowiązującego w Kraju Przewozu.
 • PrzewoĽnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieważności lub niewłaściwości dokumentów pasażera.
 • Jeżeli w kraju docelowym wymagana jest wiza pobytowa, Pasażer zobowiązany jest do okazania wizy PrzewoĽnikowi, w przeciwnym wypadku PrzewoĽnik odmówi dokonania przewozu.
 • Jeżeli w kraju docelowym wymagana jest wiza pobytowa, a Pasażer podróżuje jedynie tranzytem i nie jest zobowiązany do posiadania wizy, powinien udowodnić, że przejeżdża tranzytem przez terytorium danego kraju. Jeżeli Pasażer nie udokumentuje tego, PrzewoĽnik odmówi dokonania przewozu.
 • PrzewoĽnik nie zwróci pasażerowi kosztów przejazdu do kraju, który nie zezwala na jego wjazd na terytorium danego kraju. Pasażer również poniesie koszty transportu z kraju, który odmówił mu prawa wjazdu.
 • W przypadku, gdy PrzewoĽnik jest zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kary grzywny z powodu nieprzestrzegania przez Pasażera zasad, Pasażer zwróci koszt PrzewoĽnikowi.
 • PrzewoĽnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uważa że dokumenty Pasażera nie spełniają wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami

ODMOWA PRZEWOZU

PrzewoĽnik zastrzega sobie prawo do odmowy Pasażera jeżeli:
 • Pasażer stanowi zagrożenie dla otoczenia, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Uważa, że przewóz pasażera może narazić na niebezpieczeństwo życie, zdrowie, stan fizyczny lub komfort osób znajdujących się na pokładzie samolotu.
 • Z uzasadnionych względów uważa że wiek, stan psychiczny lub fizyczny może narazić pasażerów i osoby znajdujące się na pokładzie lub przedmioty należące do nich.
 • Pasażer, jego stan lub ubranie wywołują strach, nieskmak lub zgorszenie osób przebywających na pokładzie.
 • Pasażer już kiedyś naruszył zasady przewozu i PrzewoĽnik z uzasadnionych przyczyn uważa, że może to się powtórzyć.
 • Pasażer odmówi poddania się formalnościom kontroli granicznej.
 • Pasażer nie dokonał zapłaty za przewóz, podatków bądĽ opłat lotniskowych.
 • Uważa, że odmowa przewozu jest konieczna dla spełnienia wymogów kraju, do którego odbywa się przewóz.
 • Pasażer nie posiada ważnych doumentów podróży, lub stracił je w trakcie podróży.
 • Pasażer nie jest w stanie udowodnić, iż jest osobą, na którą została dokonana rezerwacja.
 • Pasażer potrzebuje specjalnej pomocy, której przewoĽnik nie jest mu w stanie zapewnić.

W przypadku, gdy PrzewoĽnik z uzasadnionych przyczyn usunie pasażera z samolotu po wylądowaniu samolotu, PrzewoĽnik anuluje dalszą rezerwację, nie zwracając kosztów. PrzewoĽnik nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione z tytułu usunięcia rezerwacji.

PRZEWÓZ LOTNICZY PASAŻERÓW

Przewóz pasażerów o specjalnych potrzebach
 • Jeżeli pasażer ma jakieś specjalne potrzeby musi poinformować o tym PrzewoĽnika w chwili dokonywania rezerwacji.
 • Na pokładzie samolotu może znajdowac się jednocześnie dwóch pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej w tym wymagających wózka inwalidzkiego.
 • PrzewoĽnik nie przyjmie na pokład kobiet w ciąży powyżej 34 tygodnia
 • PrzewoĽnik nie przewozi osób wymagających dodatkowego tlenu z powodów leczniczych
Przewóz niemowląt i dzieci
 • Niemowlęta poniżej 2 roku życia podróżują w stałej cenie 20 zł, pod warunkiem że będą siedzieć na kolanach rodziców.
 • Na pokładzie może znajdować się jednocześnie maksymalnie 4 niemowlęta.
 • Zjednym rodzicem może lecieć tylko jedno niemowle.
 • Do 7 dnia przed wylotem opiekunowie powinni przedstawić PrzewoĽnikowi zaświadczenie od lekarza że niemowle może lecieć samolotem.
Zachowanie na pokładzie
 • Pasażer musi przestrzegać instrukcji załogi
 • PrzewoĽnik może zabronić korzystania ze sprzętu elektronicznego ze względów bezpieczeństwa
 • Zabrania się spożywania alkoholu na pokładzie samolotu

BAGAŻ

 • Bagaż Pasażera może ważyć zgodnie z wymogami danej linii lotniczej, aby mógł go zabrać bez dodatkowej opłaty, jeżeli przekroczy ten próg, Pasażer powinien uiścić opłatę za nadbagaż. Informację o takiej nadpłacie można uzyskać u PrzewoĽnika. Opłata jest płatna w porcie lotniczym podczas odprawy.
 • Bagaż podręczny Pasażera może ważyć zgodnie z wymogami danej linii lotniczej, a rozmiary nie mogą przekroczyć 35/40/20 cm. Jeżeli bagaż podręczny nie spełni podanych warunków, zostanie on potraktowany jako bagaż rejestrowany i zostanie przewieziony w luku bagażowym.
 • oprócz bagażu podręcznego pasażer może wnieść na pokład następujące przedmioty:
 1. małą torbę podręczną
 2. płaszcz lub koc
 3. mały aparat fotograficzny, kamerę wideo lub lornetkę
 4. telefon komórkowy
 5. materiały do czytania
 6. kule dla osób niepełnosprawnych
 • Wózki dziecięce odprawiane są z innym bagażem i przewożone są bezpłatnie
 • PrzewoĽnik ma prawo odmówić przewozu bagażu niespełniającego określonych przez PrzewoĽnika warunków
 • PrzewoĽnik może zarządać przeszukania skanerem i kontroli osobistej Pasażera.
 • ZWIERZĘTA: Jednym rejsem możgą podróżować 2 zwierzęta do 8 kilogramów(w tym psów przewoĽników, do których nie stosuje się ograniczeń wagowych). Zwierzęta przewożone są za dodatkową opłatą. Psy będące przewodnikami osób niewidomych przewożone są bezpłatnie i nie musza być w klatce.
 • Zwierzęta są przewożone za dodatkową opłatą w specjalnych klatkach

PRZEDMIOTY WYKLUCZONE Z PRZEWOZU

 • Broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, broń myśliwska.
 • Przedmioty wyglądające jak broń palna, amunicja lub materiały wybuchowe.
 • Substancje łatwopalne za wyjątkiem alkoholi, lakieru do włosów, perfum, wody kolońskiej.
 • Materiały radioaktywne.
 • Substancje toksyczne lub zakazane.
 • Przedmioty, które zagrażają bezpieczeństwu, mieniu i życiu.
 • Jakiekolwiek materiały, których przewóz jest zabroniony na mocy przepisów obowiązujących w krajach, przez które odbywa się przewóz.
 • Szczątki ludzkie.
 • Jakiekolwiek przedmioty wymienione w Instrukcjach Technicznych dot. Bezpiecznego Transportu Niebezpiecznych Towarów Drogą Powietrzną wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO) oraz Regulacjach dot. Niebezpiecznych Towarów wydanych przez Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (International Air Transport Association - IATA).

ZWROT KOSZTÓW

 • Ceny za przewóz i opłaty administracyjne nie podlegają zwrotowi.
 • Zwrot podatków i opłat nałozonych przez władze jest możliwy jedynie w przypadku pisemnego wniosku złożonego w terminie 14 dni od dnia, w którym miała rozpocząć się podróż.
 • Zwrot kosztów przewozu na rzecz Pasażera zostanie dokonany jedynie w przypadku śmierci Pasażera lub osoby płacącej za przewóz.
 • PrzewoĽnik jest zobowiazany do zwrotu kosztów w przypadku odwołania lub nie wykonania lotu, jeżeli Pasażer nie zaakceptuje lotu zastępczego.
 1. Jeżeli Pasażer nie rozpoczął podróży, kwota zwrotu będzie równa zapłąconej cenie za przewóz.
 2. Jeżeli część przewozu Pasażera została już wykonana, kwota zwrotu będzie kwotą różnicy pomiędzy całym kosztem przewozu a częścią przewozu która została wykonana

TERMINOWE SKŁADANIE REKLAMACJI, PRZEDAWNIENIE UPRAWNIEŃ

 • Termin na złożenie reklamacji wynosi 1 miesiąc od zakończenia przelotu(nie dotyczy reklamacji związanej z bagażem). Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w wyżej podanym terminie, Pasażerowi nie będzie przysługiwać prawo do podnoszenia roszczeń wobec PrzewoĽnika.
 • Prawo do odszkodowania wygasa po okresie 2 lat od zakończenia przewozu. Jeżeli powództwo do sądu nie zostanie wniesione do tego dnia, wszelkie prawo do odszkodowania wygasa.
 • Przyjęcia bagażu bez złożenia reklamacji przed opuszczeniem obszaru tranzytowego jest wstępnym dowodem, że bagaż został dostarczony w stanie zgodnym z umową.
 • Jeżeli bagaż Pasażera nie przybył na lotnisko, powinien on natychmiast zawiadomić o tym fakcie i wypełnić PIR. Jeżeli Pasażer nie uczynił tego PrzewoĽnik nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub szkodę.
 • Jeżeli powiadomienie o fakcie zniszczenia lub splądrowanie bagażu nie mogło nastąpić bezpośrednio po odebraniu bagażu, Pasażer powinien uczynić to w terminie 7 dni pisemnie
 • W przypadku uszkodzenia bagażu podręcznego Pasażer winien powiadomić o tym fakcie obsługę samolotu na pokładzie. Jeżeli tego nie zrobi PrzewoĽnik nie ponosi odpowiedzialności za ten bagaż.
 • Jeżeli żądania nie zostaną zgłoszone w w.w. terminach Pasażerowi nie będzie przysługiwało roszczenie wobec PrzewoĽnika.


Śledź promocje lotnicze na facebooku
Jeśli chcesz być informowany o naszych promocjach i nowościach, zapisz się. Wiadomości będą wysyłane do Ciepie drogą mailową.
Chcesz się wypisać z Newslettera ? kliknij tutaj


Opublikowane na stronie www.ebiletylotnicze.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

© www.ebiletylotnicze.pl Wszelkie prawa zastrzeżone